Dữ liệu ngoại thương về kính của Thành phố Đan Dương từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, tổng giá trị xuất nhập khẩu kính Đan Dương là 208 triệu USD, giảm 2,26% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 14,23% tổng giá trị xuất nhập khẩu của Đan Dương. Trong đó, xuất khẩu kính là 189 triệu USD, giảm 4,06% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 14,26% tổng giá trị xuất khẩu của Đan Dương; nhập khẩu kính là 19 triệu USD, tăng 26,26% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13,86% tổng giá trị nhập khẩu của Đan Dương.

(Nguồn dữ liệu: Văn phòng Hải quan Trấn Giang ở Đan Dương)

[Dữ liệu] Tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm mắt kính quốc gia theo chủng loại từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, xuất khẩu các sản phẩm kính (không bao gồm dụng cụ và thiết bị) của Trung Quốc đạt 2,4 tỷ USD, giảm 13,95% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ phân tích danh mục sản phẩm kính mắt: xuất khẩu kính râm, kính đọc sách và thấu kính quang học khác là 1,451 tỷ USD, giảm 5,24% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 60,47% tổng kim ngạch (trong đó xuất khẩu kính râm là 548 USD. triệu USD, giảm 34,81% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 22,84% tổng số); Xuất khẩu khung là 427 triệu USD, giảm 30,98% so với cùng kỳ, chiếm 17,78% trong tổng kim ngạch; xuất khẩu kính đeo mắt là 461 triệu USD, giảm 15,79% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,19% tổng kim ngạch.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhập khẩu các sản phẩm kính (không bao gồm dụng cụ và thiết bị) của Trung Quốc là 574 triệu USD, giảm 13,70% so với cùng kỳ năm trước. Theo phân tích của nhóm hàng kính mắt: nhập khẩu kính râm, kính đọc sách và các loại thấu kính khác là 166 triệu USD, giảm 19,45% so với cùng kỳ, chiếm 28,96% trong tổng kim ngạch;

Nhập khẩu kính khung là 58 triệu USD, giảm 32,25% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,11% trong tổng kim ngạch; nhập khẩu kính đeo mắt và kính đeo mắt là 170 triệu USD, giảm 5,13% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,59% tổng kim ngạch; kính áp tròng giác mạc là 166 triệu USD, giảm 1,28% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 28,91% trong tổng số.


Thời gian đăng: 26-08-2020